Analiza danych w naukach ścisłych i technice

Autor: Andrzej Zięba
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Opis:
Analiza danych w naukach ścisłych i technice jest nowoczesnym podręcznikiem mającym na celu przedstawienie czytelnikowi aktualnych tendencji i zaleceń, a także nowych metod analizy danych. Zastosowane przez autora stopniowanie trudności czyni go przydatnym na różnych poziomach zawodowego zaawansowania. Książka odnosi się do aktualnego rozwoju programów komputerowych, które umożliwiły wykorzystanie wielu metod, nierealizowanych dawniej z powodu trudności obliczeniowych. Wśród innych walorów podnoszących atrakcyjność podręcznika są m.in.: - pełne uwzględnienie zaleceń konwencji GUM oceny niepewności pomiaru, - rzetelny opis obecnego stanu i nowości w dziedzinie jednostek miar (m.in. „kwantowy” układ jednostek miar SI), - prezentacja metod dopasowania, obejmująca algorytmy dopasowania różnych funkcji oraz badanie jakości dopasowania, - opis nowych metod statystycznych, takich jak: statystyka odpornościowa, analiza danych samoskorelowanych i zastosowania modelowania Monte Carlo. Niniejszy podręcznik stanowi pomocne narzędzie nie tylko dla kadry akademickiej i studentów, biorących udział w kursie statystki i opracowania danych, lecz także dla zawodowych metrologów oraz pracowników laboratoriów analitycznych.

Wzorcowanie aparatury pomiarowej

Autor: Janusz Piotrowski, Krystyna Kostyrko
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Opis:
We współczesnym świecie działalność człowieka staje się coraz bardziej uporządkowana. Dotyczy to także dziedziny pomiarów. Z jednej strony aparatura pomiarowa wskutek automatyzacji jest coraz bardziej skomplikowana i coraz droższa, ale o wiele prostsza w użytkowaniu. Z drugiej strony w celu obniżenia kosztów upraszcza się i modyfikuje czynności metrologiczne. W racjonalizacji pomiarów nie można jednak odejść od podstawowego wymagania, jakim jest zapewnienie jedności miar na świecie. (Ze Wstępu)
W podręczniku przedstawiono: aktualne wzorce pierwotne podstawowych jednostek miar, wzorce pomiarowe i badanie jednolitości miar; podstawowe pojęcia metrologii, procedury zapewnienia jedności miar, procedury wzorcowania przyrządów pomiarowych i badania aparatury pomiarowej; zasady tworzenia schematów sprawdzań wzorców i narzędzi pomiarowych; aspekty niepewności wyników pomiarów i procedur wyznaczania niepewności; wstępne opracowanie wyników kalibracji oraz procedury estymacji charakterystyk liniowych i nieliniowych, jedno- i wielowymiarowych przy różnych właściwościach błędów; badanie metod analitycznych oraz badania międzylaboratoryjne procedur wzorcowania; aspekty komputeryzacji procedur kalibracji i obsługi laboratorium; sprawdzanie (walidację) metod badania i wzorcowania; laboratoria akredytowane oraz zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej i oceny zgodności; przykład księgi jakości laboratorium spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

Autor: Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki
Wydawnictwo: Instytut Techniki Budowlanej
Opis:
Monografia stanowi podsumowanie stanu wiedzy o sensorycznych pomiarach zapachów, chemicznych pomiarach stężeń odorantów w pomieszczeniach, metodach oceny jakości powietrza wewnętrznego odczuwanej przez ludzi i o metodach ograniczania stężeń odorantów. Opisano specyfikę pomiaru śladowych stężeń odorantów stanowiących źródło zapachów odczuwalnych w pomieszczeniach, z uwzględnieniem metod znormalizowanych (referencyjnych) oraz metod stosowanych w pomiarach w warunkach rzeczywistych, przyrządami przenośnymi (nosy elektroniczne). Przedstawiono główne źródła zanieczyszczeń zapachowych w budynkach, metody ich diagnozowania oraz metody badań emisji zanieczyszczeń (zapachowych) z powierzchni materiałów budowlanych. Omówiono przykładowe wyniki analizy kosztów pogorszonej jakości powietrza oraz występowania złych zapachów w budynkach. W monografii wykorzystano wyniki z najnowszych badań przeprowadzonych w Europie i na świecie oraz wyniki badań własnych.

Problemy metrologii elektronicznej i fotonicznej

Autor: Janusz Mroczka
Wydawnictwo: Politechnika Wrocławska
Opis:
Podstawowym wskaźnikiem rozwoju wybranej dziedziny nauki jest ciągła weryfikacja teorii i metod, którymi dana dziedzina się posługuje. Czy jest on w pełni miarodajny i w jakiej mierze przyczynia się on do jej rozwoju decyduje chęć tworzenia jej metodologicznych czynności. Z historycznych uwarunkowań różnych dziedzin nauki widzimy, że taka analiza może stworzyć pełny, precyzyjny schemat, jak należy i jak powinno uprawiać się daną dziedzinę. Przykładem może tu być logika, która dzięki teorii dedukcji osiągnęła ważną, pełną precyzję. Nasuwa się pytanie, czy ten przykład jest w pełni adekwatny do innych dziedzin. Na tak postawione pytanie można dać zarówno twierdzącą, jak i przeczącą odpowiedź. Jedno jest pewne, że o ile proces poznawczy ukształtowany w danej dziedzinie nauki daje wyniki, które mogą potwierdzać rzeczywistą lub pozorną sprzeczność z uznanymi wcześniej prawami, o tyle ich konstruktywną, krytyczna analiza - ze szczególnym uwzględnieniem metod ich uzyskiwania - daje możliwości w formułowaniu jednoznacznych schematów poznawczych danej dziedziny wiedzy. Jak wiemy, metody te mogą mieć charakter dedukcyjny i indukcyjny. W metodach dedukcyjnych, w których środki i metody zaczerpnięte są z logiki, można z większym optymizmem oczekiwać pozytywnych rezultatów. W przypadku metod indukcyjnych prawdopodobieństwo rzetelnej weryfikacji uzależnione jest od rozwoju środków i metod, do których należą przede wszystkim narzędzia instrumentalnego poznania (tj. współczesne systemy pomiarowe, inteligentne czujniki), czyli przedmioty współczesnego miernictwa.